هتل چند ستاره دنیا

 

دنیابرای ماحکم یه مسافرخونه یاشایدم هتل چندستاره

روداره که نبایدبه اون دل ببندیم ولی ازلحظه های ناب

ودوست داشتنی این سفرنیزنبایدغفلت کرد.

شماالان دریکی ازشهرهای شمال بسرمیبرید.

میتوانیدتوجه تان رابرروی هوای گرم وشرجی سختی و

خستگی راه نداشتن محل سکونت مناسب متمرکزکنید

یاازهوای آزاد طبیعت سرسبز شادابی وطراوت درختان

لبریزشویدودرعین حال ازاین نکته نیزغافل نمیشوید

که شمادرجاده های سرسبزشمال فقط یک مسافرید.

شمامتعلق بجای دیگری هستید که دیریازوددلتان

هوای آنجارامیکندومشتاقانه بسوی آن پرخواهیدکشید.

دنیابرای مادرست حکم یک سفربیادماندنی رادارد.

این شماهستیدکه تصمیم میگیریدسفر سفری خاطره انگیز

باشدیاملال آور.ولی درهرحال شمایک مسافرید فقط همین.

برایتان درمسافرخانه دنیاسفرخوشی راآرزومندم!

www.khastantavanestanast.blogfa.com

/ 0 نظر / 13 بازدید