7 صفت ویژه قهرمانان

- انگیزه: برای به دست آوردن انگیزه باید بسیاری از کارها را امتخان کنیم و پیوسته با افرادی که دارای انگیزه هستند برخورد داشته باشیم و منتظر باشیم که چیزی نظرمان را جلب کند و ما را به طرف خود بکشاند.

2- ایمان: به هر چه ایمان داشته باشیم به وقوع می پیوندد.

3- استراتژی: پیدا کردن مسیر صحیح برای رسیدن به موفقیت.

4- درک ارزشها: باید ارزشهای باطنی با استراتژی مغایر نباشند تا به موفقیت برسیم.

5- انرژی: خستگی انسان را ترسو و بی شهامت می کند. جسم و روح خود را آماده کنیم و همواره در حال جنب و جوش و تکاپو باشیم.

6- نیروی صمیمیت: در ارتباط و صمیمیت با دیگران موفق باشیم.

7- مهارت در ارتباط موثر خود با دیگران: باید برای موفقیت در هر زمینه ای با دیگران ارتباط موثری ایجاد کنیم.
/ 0 نظر / 8 بازدید